ریاست تضمین کیفیت


دفتر تضمین کیفیت و اعتباردهی علمی


تضمین کیفیت و اعتباردهی علمی

با به‌ میان آمدن اداره‌ جدید در افغانستان، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش موسسه‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، جمعیت دانشجویی در افغانستان چند برابر شده است. از سوی دیگر، کیفیت تحصیلات عالی نگرانی و دغدغه‌ اصلی را به‌ میان آورده است. برای رویارویی با این دغدغه، بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سال 1390 آغاز شد و به‌ دنبال آن در سال 1391 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در چوکات وزارت تحصیلات عالی شکل گرفت. دانشگاه رابعه بلخی همزمان با آغاز برنامه‌ ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی، شامل این برنامه شد و مطابق با رهنمود ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، به‌ منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه‌های ارتقای کیفیت و کسب اعتبار ملی و بین‌المللی، در سال 1392 واحد داخلی ارتقای کیفیت را فعال کرد.

هدف عمومی واحد ارتقای کیفیت داخلی، ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در دانشگاه است؛ اهداف مشخص این واحد عبارت‌اند از:

  • نهادینه‌سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و بین‌المللی؛
  • حصول اطمینان از این‌که کارشیوه‌های ارتقای کیفیت نهاد تحصیلی در مطابقت با رهنمود ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نیازهای ملی طراحی شده است؛
  • انکشاف، حفظ و ارتقای کیفیت تحصیلات عالی و دیدگاه مثبت مردم نسبت به دانشگاه از طریق اقدامات و اجراآت پایدار ارتقای کیفیت؛
  • ایجاد تصویری خوب از دانشگاه که اعتماد شرکای ذی‌ربط را توسط ارایه‌ شفافیت، حساب‌دهی و اجراآت خوب در تمام ساحات اداری به‌ دست بیاورد؛
  • آماده کردن دانشگاه برای ارزیابی ارتقای کیفیت بیرونی و کسب.

دکتر احمد علامه‌زاده

رئیس دفتر تضمین کیفیت


پیام ریاست تضمین کیفیت