فارمسی

پیشرفت تحقیقات با کیفیت بالا، ضروری برای ایجاد جایگاه موفق در دنیای آکادمیک است


معرفی رشته  فارمسی

حفظ سلامت انسان و محيط زندگی اش از حقوق اصلی وی محسوب ميشود. رشته فارمسی میتواند به تحقق این امر مهم موثر واقع گردد. این رشته بر خلاقيت، نوآوری، كارگروهی و اخلاق حرفه اي تاكيد دارد. با تربيت اين نيروها است که میتوان به پیشرفت و تامين سلامت امید بیشتری داشت. با توجه به نياز بشر به تداوی امراض و پيشرفت علم کیمیا و بيولوژی و همچنين ارتباط تنگاتنگ علوم مختلف و گشوده شدن عرصه برای ارائه روشهای جديد تداوی با استفاده از ادویه های جديدتر و موثرتر، رشته فارمسی از ابتداي قرن بيستم به عنوان يك رشته مستقل مطرح گرديد، با درنظرداشت نیاز جدی افغانستان در این عرصه و خروج ملیون ها دالر از کشور برای واردات دوا،  کشورما هزینه  های زیاد را از این بابت متقبل میشود با توجه به نياز كشور به دوا و همچنين احساس ضرورت برای تدوين برنامه هاي تحصيلی اين رشته، پوهنتون رابعه بلخی تصمیم گرفت تا در کنار سایر رشته های موجود در این پوهنتون، رشته دوا سازی/ فارمسی را نیز فعال نماید.

پوهنتون رابعه بلخی ماموريت اصلی خویش میداند تا آموزش و تربيت جوانانی را بعهده بگیرد که  در نظام صحی کشور برای تامين سلامت جامعه، آموزش، برنامه ريزی و ارایه خدمات سودمند انجام وظيفه نمايند. همچنين با استفاده از روشها ی جديد ساخت دوا و ارائه مشاوره، به تشخيص، تداوی و پيشگيری از امرض  كمك شوند.

چشم انداز اینده:

  در دنيای درحال تغييرو  پيشرفت، تحصیل یافته گان فارمسی با همكاري ساير متخصصين امور طبی، نقش موثر و كارآمدي در ارتقاي سطح علمي در عرصه آموزش و پژوهش و پاسخگويي به نيازهاي در حال تحول خدمات صحی جامعه را خواهند داشت. مطابق استندردهاي بين المللي، داكتر دوا ساز بايد جايگاه واقعی خود را در حلقه درمان و حفظ سلامتی جامعه كسب نمايد. از اين رو اميد است ایجاد اين رشته بتواند با شناسایی چالش موجود، قدمی باشد در جهت  رفع نيازهاي اجتماعی و ایفای نقش موثر در سطح ملي و حتي بين المللی.

 از دانش آموختگان اين رشته انتظار ميرود اطلاعات عمومی و كافی در جنبه هاي مختلف علوم دواسازی داشته باشد و نيازهاي جامعه را در اين ارتباط بر طرف نمايند.

فارغان رشته فارمسی از آینده شغلی مناسبی برخوردار است. تحصیل یافته گان این رشته در سطح دوا فروشی های شهر، سازمانهای مختلف دولتی، موسسات بین المللی، شرکت های دوا سازی داخلی و شفاخانه ها زمینه جذب را دارند.