دانشکده/ پوهنحی فارمسی
پوهنحی/ دانشکده فارمسی پوهنتون رابعه بلخی