دانشکده/ پوهنحی اقتصاد
دانشکده اقتصاد دانشگاه رابعه بلخی با شش دور فراغت یکی از دانشکده های پر طرفدار در میان محصلان می باشد.