دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دارای دو دیپارتمنت (قضاو سارنوالی و علوم سیاسی) می باشد

اخبار و اطلاعیه های جدید