مجله های ما

تأثیر روش استقرا در نظریات روابط بین‌الملل

تأثیر روش استقرا در نظریات روابط بین‌الملل (بررسی موردی رئالیسم و لیبرالیسم)