دانشکده/ پوهنحی انجنیری
پوهنحی انجنیری پوهنتون رابعه بلخی دارای دو دیپارتمنت (انجنیری برق و انجنیری سیول) می باشد.