پیام ریاست دانشکده

ریاست پوهنحی انجنیری

محمد عرفانی

رئیس دانشکده انجنیری

0093744482969