پیام ریاست دانشگاه
در بیست سال اخیر و با تصویب قانون اساسی جدید" ماده چهل و ششم" ، در کنار نهاد های تحصیلات عالی دولتی به نهاد های تحصیلات عالی خصوصی نیز اجازه فعالیت داده شد؛ در نزدیک به دو دههه گذشته دهها نهاد تحصیلی خصوصی عرض وجود نموده و هزاران جوان اعم از دختر و پسر مصروف فراگیری تحصیل در این نهاد ها هستند.

موجودیت دانشگاه های خصوصی از یک سو فرصتی فوق العاده ای را برای علاقه مندان تحصیلات عالی فراهم نموده و از سوی دیگر بار سنگینی را از شانه های دولت کم نموده است. عرض وجود حدود 130  دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی خصوصی و شمولیت بیشتر از 250000 محصل با هزاران تن استاد گواه این مدعی است.

علاوه بر ان نهاد های خصوصی زمینه ساز ایجاد فضای رقابت مثبت، خلاقیت و نو اوری گردیده، و با توجه به ماهیت رقابتی بودن این نهادها و توجه خاص به مارکیت(رقابت برسر کیفیت) در امر خلاقیت، نو اوری و جلب رضایت مشتری نیز پیشتازتر و با سرعت بیشتر نسبت به  دانشگاهای دولتی عمل نموده است.

رشد کمی نهاد های تحصیلی در هردوبخش دولتی و خصوصی تا حدودی قناعت بخش است اما باید اذعان داشت که به لحاظ کیفی تا هنوز راه درازی در پیش است؛ از سوی این یک امر طبیعی نیز است که، رشد کیفی در کوتا مدت امکان پذیر نیست.

دانشگاه رابعه بلخی نیز بعنوان یک دانشگاه خصوصی از سال 1391 به این سو در کنار سایر دانشگاهها فعالیت می نماید و در کمتر از ده سال به موفقیت های چشم گیری نایل امده است؛

رهبری دانشگاه رابعه بلخی متعهد است تا خدمات تحصیلی معیاری را برای علاقه مندان ارئه نماید و سهمی خویش را در توسعه کشور و شاخص توسعه نیروی انسای(HDI) مسولانه انجام دهد؛ ما معتقدیم که ریشه اصلی مشکلات امروز جامعه افغانستان در عدم ترویج دانش و اگاهی درمیان شهروندان است. تا زمانیکه دانش و اگاهی در میان شهروندان عمومی و فراگیر نشود، نه توسعه و ترقی امکان پذیر است و نه محو خشونت و منازعه! بخش بزرگی از ناملایمات امروز ما ریشه در عدم درک درست از منافع ملی، حقوق شهروندی، زندگی مسالمت آمیز و اموزه های دینی دارد.

لذا مسئله اساسی افغانستان راه حل فرهنگی و نرم افزاری دارد؛ فقط با تعمیم دانش و اگاهی می شود به یک جامعه مترقی، مرفه و صلح امیز دست یافت.

ما خود را مسئول میدانیم تا بعنوان یک نهاد اکادمیک و با توجه به حیطه صلاحیت و مسولیت خویش، دراین راستا انجام وظیفه نماییم؛ در کنار ارائه خدمات اموزشی عصری و مسلکی به تقویت روحیه همدلی، هم نوع دوستی، و احساس تعهد و تعلق نسبت به میهن و هم میهنان نیز می کوشیم.