کریکولم درسی دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی


نام دانشکده واحد درسی سمستر تعداد کردیت
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مبادی حقوق (1) 1 3
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اساسات حقوق اسلام 1 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق بشر 1 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مبانی علم سیاست 1 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مبادی فقه 1 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مبادی اقتصاد عامه 1 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ثقافت اسلامی 1 1 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی زبان خارجی 1 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تاریخ معاصر افغانستان 1 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مضمون اختیاری 1 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اساسات احصایه 1 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی آیات الاحکام 1 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تاریخ حقوق جزا 1 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی صلح و حل منازعه 1 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مبادی حقوق (2) 2 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق محیط زیست 2 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق سازمانهای بین الملل 2 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی متون فقهی- حقوقی 2 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی سیستم های حقوقی معاصر 2 3
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق حمایت از مصرف کننده 2 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اخلاق و سلوک مسلکی 2 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق رسانه ها 2 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ثقافت اسلامی (2) 2 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی لسان خارجی 2 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقق جزای عمومی(1) 3 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق وجایب(1) 3 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق مالی(1) 3 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق اساسی(1) 3 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی کریمنالوژی 3 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق مالکیت های معنوی 3 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق کار 3 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق جزای اسلام 3 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی جزا شناسی 3 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ثقافت اسلامی (3) 3 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق جزای عمومی (2) 4 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق وجایب(2) 4 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق مالی (2) 4 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق اساسی(2) 4 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی نگارش حقوقی (1) 4 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی نگارش حقوقی (1) 4 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق معادن 4 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی کریمنالستیک 4 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اصول فقه 4 3
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ثقافت اسلامی (4) 4 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی کمپیوتر 4 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مضمون اختیاری 4 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مضمون اختیاری 4 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی نگارش حقوقی (2) 5 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق جزای اختصاصی(1) 5 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق عینی(1) 5 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق فامیل(1) 5 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق بین الملل عمومی(1) 5 3
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی روش تحقیق 5 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی روش تحقیق 5 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی عقود معین 5 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی قواعد فقهی(مدنی) 5 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق تجارت 5 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ثقافت اسلامی (5) 5 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق جزای اختصاصی(2) 6 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق عینی(2) 6 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق فامیل(2) 6 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق بین الملل عمومی(2) ( معاهدات بین المللی) 6 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اصول و مبانی مدیریت 6 3
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق شرکتهای تجارتی 6 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق جزای بین الملل 6 3
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق جزای بین الملل 6 3
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی قواعد فقهی(جزای) 6 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ثقافت اسلامی (6) 6 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مضمون اختیاری 6 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی سیاست جنایی 6 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اصول و فنون تقنین 6 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اشخاص و محجورین 6 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق افلاس و ورشگستگی 6 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق جزای اختصاصی(3) 7 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق اداری(1) 7 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق بین الملل خصوصی (1) 7 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اصول محاکمات مدنی(1) 7 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اصول اجراآت جزایی(1) 7 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق میراث 7 3
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی روش هلای حل منازعات تجارتی 7 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی کلینیک حقوقی 7 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ثقافت اسلامی (7) 7 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مضمون اختیاری 7 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق بیمه 7 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تجارت الکترونیک 7 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی وکالت دفاع 7 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی فلسفه حقوق 7 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق اداری(2) 8 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق بین الملل خصوصی(2) 8 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اصول محاکمات مدنی(2) 8 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اصول اجراآت جزایی(2) 8 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اصول اجراآت جزایی(2) 8 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق تجارت بین الملل 8 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی طب عدلی 8 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی منوگراف 8 4
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق دیپلماتیک و قنسولی 8 2
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ثقافت اسلامی (8) 8 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مضمون اختیاری 8 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق بانکداری 8 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی بانکداری اسلامیض 8 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی حقوق هوایی 8 1
دانشکده/ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اجرای احکام 8 1