پیام ریاست دانشکده

پیام ریاست دانشکده

....

جان محمد قاسمی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

0093749770507