بازدید محصلان رشته حقوق از پارلمان

محصلان رشته حقوق و علوم سیاسی از جریان کار کمیسیون های پارلمان دیدار کرد.