سمینار علمی " بررسی توسعه تکنالوژی در افغانستان 2002-2016"

سمینار علمی تحت عنوان "بررسی توسعه تکنالوژی در افغانستان 2002-2016" توسط پوهنحی کمپیوتر ساینس برگزار گردید.