سمینار حقوقی "پروسه اجراآت جزایی در افغانستان"

سمینار حقوقی اجراات جزایی در افغانستان توسط پوهنحی حقوق و علوم سایسی برگزار گردید