تقدیر از محصلان ممتاز سال 1397

از محصلان ممتاز سال 1397 با حضور داشت موسس و هیات رهبری دانشگاه تقدیر بعمل امد.