دیدگاه و ماموریت
 

دیدگاه:

دیدگاه پوهنحی قابلگی عالی، تربیت نیروی بشری متخصص جامعه در بخش صحت کودک و مادر می باشد که با بهره گیری از تکنالوژی مدرن به ارائه خدمات آموزشی برای محصلان می پردازد.

ماموریت:

ماموریت این پوهنحی آن است که با عرضه ی آموزش معیاری در یک محیط پویا و خلاق، به تربیت داکتر قابله های متخصص و متعهد نایل شود تا در عرصه ی بهداشت و صحت برای جامعه مصدر خدمت شود.