دیدگاه و ماموریت
دیدگاه پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنحی کمپیوترساینس با در نظر گرفتن معیارها و اصول ملی و بین المللی خدمات آموزشی و تحقیقاتی را در این زمینه ارائه نمایند تا از این طریق افراد متخصص و خلاق را در جامعه تقدیم نماید.

ماموریت پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنحی کمپیوترساینس متعهد است زمینه ارتقای ظرفیت و کسب مهارت های فنی، مسکلی و تکنالوژیکی محصلان را فراهم ­سازد تا بتواند نیروی جوان، متعهد و متخصص را در علوم عصری تکنالوژیکی تربیت تا مصدر خدمت به جامعه گردد.