پیام ریاست دانشکده

ریاست دانشکده کمپیوتر ساینس

محمد حسینی

رئیس دانشکده کمپیوتر ساینس

0093700020811