کریکولم درسی دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس


نام دانشکده واحد درسی سمستر تعداد کردیت
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس اساسات کمپیوتر1 1 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس مبادی برنامه نویسی1 1 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ریاضی1 1 3
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس فزیک الکترونیک1 1 3
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس انگلیسی 1 1 2
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ثقافت اسلامی1 1 1
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس مبادی برنامه نویسی2 2 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس اساسات کمپیوتر2 2 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس فزیک الکترونیک2 2 3
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ریاضی2 2 3
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس انگلیسی 2 2 2
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ثقافت اسلامی2 2 1
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس دیتابیس1 3 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس انگلیسی تخصصی 3 2
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس برنامه نویسی شی گرا 3 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس شبکه های کمپیوتری1 3 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ثقافت اسلامی3 3 1
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس محیط زیست 3 2
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس شبکه های کمپیوتری2 4 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس مهندسی کمپیوتر 4 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس دیتابیس2 4 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ثقافت اسلامی4 4 1
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس دیزاین وب1 4 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس شبکه های کمپیوتری3 5 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس دیزاین وب2 5 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس مدیریت دیتابس 5 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ساختار دیتا 5 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ثقافت اسلامی5 5 1
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس روش نوشتارعلمی 6 2
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس احصاییه 6 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس شبکه های کمپیوتر4 6 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس سیستم عامل 6 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ثقافت اسلام6 6 1
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس شبکه بیسیم 6 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس امنیت شبکه 7 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس سیستم های عامل شبکه 7 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس مدیریت پروژه 7 2
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس شبکه های پیشرفته 7 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس احتمالات 7 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ثقافت اسلام7 7 1
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس مونوگراف 8 6
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس برنامه نویسی شبکه 8 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس مدیریت ICT 8 4
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس ثقافت اسلام8 8 1
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس تاریخ معاصر 8 2
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس Physics 1 3
دانشکده / پوهنحی کمپیوتر ساینس Physiology 2 3 3