د پوهنتون په اړه

د بلخي لوړو زده کړو موسسه د افغانستان اسالمي جمهوریت د علمي او اقتصادي ځان بسیا په ډګر کې د بشری منابعو د روزنې لپاره په لاره واچول شوه.


هیئت اُمناء

دیرژر...

;