بازدید محصلان رشته انجنیری از جکشن چهارم

محصلان رشته انجنیری برق در یک سیر علمی از جکشن چهارم بازدید نمود.