کریکولم درسی دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی


نام دانشکده واحد درسی سمستر تعداد کردیت
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مهارت های مطالعه در قابلگی 1 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی بیوشیمی 1 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی آناتومی1 ( آناتومی عمومی) 1 3
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی فیزیولوژی 1 (فیزیولوژی عمومی) 1 3
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی هستولوژی و سیتولوژی 1 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی قابلگی جامعه 1 (صحت عمومی و مراقبتهای صحی اولیه) 1 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مهارتهای اساسی کلینیکی 1 1 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی روانشناسی عمومی 1 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی انگلیسی عمومی 1 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مطالعات اسلامی 1 1 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی میکروبیولوژی 1 1 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی تاریخ معاصر 1 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی بررسی وضعیت سلامت 2 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی ایمونولوژی 2 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی قابلگی جامعه 2 (اصول اپیدمیولوژی و وقایه از بیماریها) 2 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مشاوره و آموزش به مریض 2 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مهارتهای اساسی کلینیکی 2 2 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی آناتومی 2 2 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی تغذیه در قابلگی 2 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی میکروبیولوژی 2 2 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی فیزیولوژی 2 2 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مطالعات اسلامی 2 2 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی امبریولوژی / تکامل جنین 2 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی محیط زیست 2 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبت قابلگی از حمل نرمال 1 3 4
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی فارماکولوژِی عمومی 3 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی امراض داخله 1 در قابلگی 3 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی امراض جراحی در قابلگی 3 3
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی پاتولوژی 3 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی صحت روان در قابلگی 3 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی کارآموزی بررسی وضعیت سلامت 3 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی ژنیتیک 3 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی تکنالوژی معلوماتی 3 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مطالعات اسلامی 3 3 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبت قابلگی از حمل اختلاطی 1 4 3
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبت از لیبر و ولادت نارمل 1 4 4
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبت از نوزاد سالم در معرض خطر 4 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی امراض داخله 2 در قابلگی 4 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی امراض داخله 3 در قابلگی 4 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی ارزیابی سلامت جنین 4 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی امراض انتانی در قابلگی 4 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی فارماکولوژی برای قابلگی 4 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبت قابلگی از حمل نرمال (عملی) 4 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مطالعات اسلامی 4 4 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبت قابلگی از لیبر غیر طبیعی 5 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبت قابلگی از ولادت اختلاطی 5 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبت قابلگی پس از ولادت 5 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبت ویژه از نوزاد مریض 5 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی تسکین درد در قابلگی 5 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی صحت زنان 1 5 3
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی تنظیم خانواده 1 5 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی کارآموزی مراقبت قابلگی از لیبر و ولادت نارمل 2 5 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی کارآموزی مراقبت قابلگی از حمل اختلاطی 2 5 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی کارآموزی مراقبت از نوزاد سالم در معرض خطر 2 5 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مطالعات اسلامی 5 5 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبت مشترک از حمل و ولادت اختلاطی 6 3
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مراقبتهای عاجل در قابلگی 6 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی صحت زنان و ناباروری 1 6 3
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی صحت جنسی 6 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی قابلگی جامعه 3 (ارتقاء صحت در قابلگی) 6 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی کارآموزی مراقبت قابلگی از لیبر و ولادت غیرطبیعی 6 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی کارآموزی مراقبت قابلگی پس از ولادت 6 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی کارآموزی صحت زنان 2 6 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی کارآموزی تنظیم خانواده 1 6 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی تغذیه طفل و مادر 6 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مطالعات اسلامی 6 6 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی روش تحقیق در قابلگی 7 3
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی تدریس در قابلگی 7 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مدیریت و رهبری در قابلگی 7 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی تکنیک های تشخیصی و درمانی در قابلگی 7 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی آزمایشات کاربردی در قابلگی 7 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی امراض اطفال 7 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی موضوعات مسلکی در قابلگی 7 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی کارآموزی مراقبتهای عاجل در قابلگی 2 7 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی کارآموزی صحت زنان و ناباروری 2 7 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مطالعات اسلامی 7 7 1
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی انترن شیپ مراقبت قابلگی از حمل 8 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی انترن شیپ مراقبت قابلگی از لیبر و ولادت 8 3
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی انترن شیپ قابلگی جامعه 8 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی انترن شیپ صحت زنان و باروری 8 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی انترن شیپ مراقبت قابلگی از نوزاد 8 2
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مونوگراف 8 6
دانشکده / پوهنحی قابلگی عالی مطالعات اسلامی 8 8 1