اطلاعیه دروس حضوری

  • بازدید:62
  • تاریخ ثبت:1399-10-12


اطلاعیه ؛

نظر به فیصله وزارت محترم تحصیلات عالی، دروس حضوری سمستر خزانی سال 1399 از پانزدهم ماه حوت سال جاری اغاز می گردد؛

مطابق همین فیصله دروس تشدیدی پوهنتون رابعه بلخی نیز سر از روز شنبه مورخ 16/12/1399 اغاز می گردد.

محصلین عزیز مطلع باشند.


}